Ochrana osobných údajov

Nachádzate sa tu

Prevádzkovateľ informačných systémov politická strana SMER - sociálna demokracia, so sídlom Súmračná 25, 821 02 Bratislava, IČO: 31 801 242, zapísaná v Registri strán vedenom MV SR pod č. 203/2-99/05662, (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) vám v súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“) oznamuje nasledovné informácie: portál/webové sídlo politickej strany SMER - sociálna demokracia spracúva osobné údaje v dvoch rovinách a to: Newsletter a Cookies.

Newsletter – v tomto prípade je Prevádzkovateľ oprávnený a povinný spracúvať osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, v rozsahu - len emailová adresa. Dobrovoľné poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na účely zasielania newslettera. K spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe zákona. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na priebeh, alebo trvanie dôvodu, pre ktorý bol Prevádzkovateľ kontaktovaný.