Dňa 4. júla sa v Helsinkách v rámci Fínskeho predsedníctva v Rade EÚ konalo neformálne zasadnutie ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť (výskum).

04.07.2019 Blogy, Tlačové správy Blogy, Tlačové správy

Slovenskú republiku na zasadnutí zastupovala Oľga Nachtmannová spolu s delegáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Diskusia sa venovala výskumu a inováciám ako hnacej sile trvalo udržateľného rastu. V čase zintenzívňujúcej sa globálnej konkurencieschopnosti, kedy tradičné priemyselné odvetvia, podniky a pracovné miesta prechádzajú zásadnými zmenami súvisiacimi s technologickým pokrokom, je potrebné venovať pozornosť týmto výzvam. Negatívne dôsledky klimatických zmien sú taktiež naliehavou globálnou hrozbou súčasnosti.
Pracovný program budúcej Európskej komisie by mal obsahovať strategický plán trvalo udržateľného rastu, ktorý by predstavoval prepojenie jednotlivých politík a ich priorít v oblasti jednotného trhu, modernej priemyselnej politiky, digitalizácie, výskumu a inovácií, zručností a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Investovanie do ľudí a zručností by malo byť považované za strategickú voľbu s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť EÚ. 
Ministri diskutovali o spôsoboch ako môžu výskum a inovácie prispieť k inováciami vedenej premene hospodárstva. V tejto súvislosti som zdôraznila potrebu prepojenia a harmonizácie politík na vnútroštátnej, makroregionálnej a európskej úrovni, ako aj v rámci jednotlivých politík. Zároveň je potrebné zabezpečiť zosúladenie rámcového programu pre výskum a inovácie s inými Európskymi programami financovania, ako aj vnútroštátnymi schémami.
V rámci popoludňajšej časti zasadnutia sme sa venovali téme misií ako strategického nástroja rámcového programu Horizont Európa. Misie sú v programe Horizont Európa portfóliom výskumných a inovačných akcií naprieč vednými odbormi a odvetviami.
Misie budú obsiahnuté v druhom pilieri rámcového programu Horizont Európa s názvom „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu". Upriamila som pozornosť na dôležitosť zapojenia širokého okruhu odborníkov, občanov a verejnosti do procesu výberu a implementácie konkrétnych misií s tým, aby daňoví poplatníci videli efekt použitých financií.

Viac na: https://www.minedu.sk/v-helsinkach-zasadala-rada-pre-konkurencieschopnost-vyskum/


Zdroj: https://www.facebook.com/olga.nachtmannova.minedu.sk/posts/1025195824357110