Kultúra

13.06.2023

Kultúra

  • SMER - SSD považuje kultúru a umenie za neoddeliteľnú súčasť i nástroj výchovnovzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach vzdelávania, preto bude presadzovať, aby Ministerstvo kultúry SR metodicky riadilo a systematicky spolupracovalo s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoji formálneho i neformálneho umeleckého a odborného vzdelávania v kultúre a kreatívnom priemysle,
  • SMER - SSD sa zasadí za prijatie novely zákona o Slovenskom národnom divadle, ktorá umožní skvalitnenie systému riadenia, kreovania jeho orgánov, zefektívnenie organizačnej štruktúry a financovania našej prvej divadelnej scény,
  • SMER - SSD vynaloží všetko úsilie na efektívne využívanie finančných zdrojov v Programe Slovensko z fondov Európskej únie v novom programovacom období na roky 2021 až 2027, s osobitným dôrazom na rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok a výstavbu kultúrnej infraštruktúry,
  • SMER – SSD bude presadzovať zavedenie valorizačného mechanizmu na výšku štátnych príspevkov do verejnoprávnych dotačných fondov v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR,
  • SMER – SSD považuje za prioritu dosiahnuť, aby sa rozvoj a podpora regionálnej a miestnej kultúry stali neoddeliteľnou súčasťou dlhodobých stratégií rozvoja samosprávnych krajov a regiónov,
  • SMER - SSD podporuje dlhodobý model financovania Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý bude garantovať zabezpečenie poslania a úloh verejnoprávneho vysielateľa v oblasti programovej tvorby, jeho technologického, investičného a personálneho rozvoja, ale aj posinenie konkurenčného postavenia RTVS na masmediálnom trhu,
  • SMER - SSD považuje za nevyhnutné legislatívne upraviť systém riadenia Rozhlasu a televízie Slovenska, postavenia a kreovania jeho orgánov so zámerom rozšíriť ich kompetencie a zodpovednosť za plnenie hlavných úloh verejnoprávneho vysielateľa, ako aj zvýšiť ich odolnosť voči politickým alebo ekonomicky motivovaným vplyvom,
  • SMER – SSD bude presadzovať zvýšenie miezd v rezorte Ministerstva kultúry SR, ktoré sú napriek vysokej vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovni zamestnancov výrazne pod priemerom odmeňovania v celom národnom hospodárstve SR, čo by mohlo stimulovať aj rast miezd v ostatných verejných a súkromných inštitúciách kultúrneho a kreatívneho sektora.