Otvorený list

25.07.2022 Články Články

Keďže Denník N už otvoril informáciu o otvorenom liste jedného z obhájcov Doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. JUDr. Ľ Hlbočana, tak tomuto denníku musí byť zrejmé, že chlapci a dievčatá na NAKE a ÚŠP strácajú pôdu pod nohami. Preto bude dobré, aby ste si mohli tento otvorený list prečítať aj vy priamo tu:

O t v o r e n ý   l i s t

vo veci upozornenia na nečinnosť a nezákonnosť v postupe dozorujúceho prokurátora ÚRADU ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY GP SR JUDr. Matúša Harkabusa v trestnej veci vedenej proti Doc. JUDr. Robertovi Ficovi, CSc., nar. 15.9.1964, trvale bydliskom Hany Meličkovej 13, Bratislava, pre nerozhodnutie o sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia ČVS: PPZ-230/NKA-VY4-2021 a žiadosť o neodkladné odstránenie protizákonného stavu vydaním rozhodnutia o podanej sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia Doc. JUDr. Robertovi Ficovi, CSc.

Vážený pán dozorujúci prokurátor JUDr. Matúš Harkabus,

ako obhajca Doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. si Vás dovoľujem upozorniť, že ste do dnešného dňa nerozhodli o podanej sťažnosti proti Uzneseniu o vznesení obvinenia, ktorú môj klient podal dňa 22.4.2022 priamo do zápisnice o jeho výsluchu a ktorú odôvodnil podaním zo dňa 6.5.2022 prostredníctvom svojich obhajcov JUDr. Davida Lindtnera a JUDr. Svetozára Chabadu.

Ako ďalší zvolený obhajca Doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. Vás upozorňujem, že takýto stav považuje môj klient za nezákonný a takáto nezákonnosť, ako aj iné nezákonnosti, ktoré sa objavujú v tomto politickom procese voči  Doc. JUDr. Robertovi Ficovi, CSc., ktorý dozorujete, boli vlastné politickým procesom v 50-tych rokoch 20. storočia v ČSR a 30-tych rokoch 20. storočia v ZSSR.

Oprávnenosť takéhoto záveru vyplýva z obsahu Uznesenia o vznesení obvinenia Doc. JUDr. Robertovi Ficovi, CSc., a to zo skutkových viet a odôvodnenia tohto uznesenia, ktoré nápadne pripomínajú konštrukcie skutkových viet politických procesov 50-tych rokov 20. storočia v ČSR, ktoré dozoroval Jozef Urválek, komunistický prokurátor Štátneho súdu.

Sprievodným javom každého politického procesu bolo a je porušovanie zákona a zákonnosti orgánmi prípravného konania ( polície a prokuratúry) a v  neposlednom rade neskôr aj súdmi, ktoré na základe takýchto procesov ukladali v minulosti drastické tresty.

Vzhľadom na to, že ste ako dozorujúci prokurátor do dnešného dňa od 22.4.2022 nerozhodli o sťažnosti Doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.  proti Uzneseniu o vznesení obvinenia, hoci pravidelne rozhodujete a odkladáte bez prijatia ďalších opatrení  žiadosti obhajoby o preskúmanie zákonnosti postupu vyšetrovateľa podľa § 210 Tr. por., považujem takýto stav za jav vlastný politickým procesom, ako som ich vyššie uviedol a Vaša nečinnosť, na ktorú Vás upozorňujem, je prejavom, že dozorujete politický vykonštruovaný a zinscenovaný proces.

Trestný poriadok síce neukladá prokurátorovi lehotu na rozhodnutie o sťažnosti obvineného proti Uzneseniu o obvinení, ale sú mi známe opatrenia Generálneho prokurátora SR, v ktorých sa takáto lehota stanovila, aby nedochádzalo k porušovaniu ľudských a občianskych práv obvinených v trestnom konaní a ani tieto opatrenia nedodržujete.

K dnešnému dňu je to 90 dní počnúc od 23.4.2022, čo ste nerozhodli o sťažnosti Doc. JUDr. Roberta Fica, CSc., ale ani o sťažnostiach iných osôb a napriek tejto nezákonnosti sa vo vyšetrovaní pokračuje a dokonca už dnes aj končí určením termínu na štúdium spisu.

Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. takýto stav nepripisuje nedbalosti, ale minimálne eventuálnemu úmyslu porušovať jeho ľudské a občianske práva v trestnom konaní, ktoré považuje za vykonštruovaný politický proces proti jeho osobe a iným osobám, čo potvrdzuje absurdný a nezrozumiteľný obsah Uznesenia o vznesení obvinenia ČVS: PPZ-230/NKA-VY4-2021 zo dňa 19.4.2022 vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry odbor východ kpt. Mgr. Jaroslavom Vereščákom. 

Tento nezrozumiteľný text uznesenia o obvinení, ktorému nie je možné porozumieť, doteraz nebol môjmu klientovi vysvetlený, hoci o to jasne požiadal vyšetrovateľa počas prvého výsluchu.

Preto žiadam ako obhajca Doc. JUDr. Roberta Fica, CSc., aby ste neodkladne rozhodli o podaných sťažnostiach obvinených v tomto procese, ktorý dozorujete, lebo nečinnosť v tomto smere potvrdzuje oprávnenosť záveru, že ide o vykonštruovaný politický proces, ktorý dozorujete ako prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky bez rešpektovania základných zásad trestného konania uvedených v § 2 Tr. Poriadku.

Mám pokyn môjho klienta Doc. JUDr. Roberta Fica, CSc. doručiť tento list ako otvorený list dozorujúcemu prokurátorovi, aby verejnosť  mohla sledovať a kontrolovať odstránenie protizákonného stavu v tomto politicky vykonštruovanom procese.

Pre takýto postup sa môj klient rozhodol aj preto, že som ho ako jeho obhajca informoval, že som osobne upozornil  Špeciálneho prokurátora JUDr. Daniela Lipšica dňa 21.6.2022 na tento protizákonný stav, ktorý však v rámci všeobecného dozoru nad dodržiavaním zákonnosti neprijal žiadne opatrenia na jeho odstránenie.

Doc. JUDr. Robert Fico, CSc.

zast. obhajcom JUDr. Ľubomírom HlbočanomZdroj: https://www.facebook.com/smersd/posts/pfbid02gU8zFmWMP8HLDi87JAEkTfAAkE8XoGhsrcWrBXJ3wzqtWQhjhUTSSGQdivXwifJbl