Stanovisko R. Fica k vyjadreniu generálnej prokuratúry SR zo 7. Júla 2022: „Vyjadrenie GP SR beriem na vedomie, ale nerozumiem mu.“

07.07.2022 Články Články

Dnešné vyjadrenie GP SR k môjmu podnetu, aby generálny prokurátor SR v nezmyselnej a úplne vymyslenej trestnej veci, v ktorej som obvinený, postupoval podľa ustanovenia § 363 Trestného poriadku, beriem na vedomie, ale mu nerozumiem.

Podnet som podal v súlade s doterajšou praxou generálnej prokuratúry, kedy vo veci začatého trestného stíhania týkajúceho sa vyšetrovateľov ÚIS MV SR (D. Santusovej a spol.) námestník generálneho prokurátora SR J. Kandera 24. augusta 2021 (IV/3 Pz 74ú21/1000 – 3) na základe podnetu využil postup podľa ustanovenia § 363 Trestného poriadku a zrušil právoplatné uznesenie o začatí trestného stíhania, pretože bolo nezákonné. V odôvodnení svojho rozhodnutia prokurátor výslovne konštatuje (str. 3 rozhodnutia), že podnet podala síce neoprávnená osoba, ale napriek tomu posúdil jeho obsah a rozhodol zrušiť podnetom napadnuté uznesenie pre jeho nezákonnosť.

V podnete som navrhoval generálnemu prokurátorovi SR, aby v súlade s doterajšou praxou ako nezákonné zrušil právoplatné uznesenie o začatí trestného stíhania, pretože je preukázateľne vyfabrikované, podložené vymyslenými úradnými záznamami a inými nezákonnosťami. Mimoriadne vážnym faktom je aj odôvodnenie rozhodnutia NS SR (sudca J. Kliment), na základe ktorého bol prepustený z väzby na slobodu R. Kaliňák, keď NS SR vyslovil vážne pochybnosti nad použitím skutkovej podstaty zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a pod. Pokiaľ generálnej prokuratúre SR nevyhovuje forma podaného podnetu a vyčíta mu, že ho predčasne podáva neoprávnená osoba, hoci v inom citovanom prípade to nebola prekážka pre rozhodnutie podľa § 363 Trestného poriadku, môžem ju nahradiť trestným oznámením pre podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa policajtami a vyšetrovateľmi NAKA a dozorujúceho prokurátora ÚŠP.

Je zrejmé, že uznesenie, ktorým mi bolo vznesené obvinenie, nie je stále právoplatné, pretože príslušný prokurátor ÚŠP doteraz (ani po dva a pol mesiaci odo dňa jeho vydania), nerozhodol o mojej riadne podanej sťažnosti proti tomuto uzneseniu.  Generálnej prokuratúre SR je dostatočne známy postup jej podriadenej zložky - ÚŠP, kedy prokurátori ÚŠP podávajú obžalobu ešte pred nadobudnutím právoplatnosti uznesenia o vznesení obvinenia, alebo súčasne s ním, čím zbavujú obvineného jeho zákonného práva podať podnet na postup podľa ustanovenia § 363 Trestného poriadku a bránia tak generálnemu prokurátorovi o takomto podnete rozhodnúť.
Zdroj: https://www.facebook.com/robertficosk/posts/pfbid0AH47PmdjBuCqcrX1LQ5wct3B1zWbXS7Z2tX4z1XVLpGnL9tesjT8VWcKaUj7n8ALl