Z 23. miesta na kandidačnej listine SMER - SD kandiduje Vladimír Faič

28.01.2020 Články Články

Vladimír Faič  pôvodne pracoval ako technik v Štátnych lesoch Bratislava, neskôr ako  politický pracovník a funkcionár v národných výboroch. Od začiatku 90 tých rokov  pôsobil v súkromnej sfére a zároveň sa angažoval pri formovaní strategických východísk komunálnej a regionálnej politiky Strany demokratickej. Lavice (SDĽ).  V rokoch 1998  bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky tejto strany.


Po skončení mandátu poslanca NRSR v roku 2002  pôsobil v tieňovom kabinete strany Smer -SD. V ňom sa venoval najmä odborných činnostiam, čo vyústilo do založenia pilotného ľavicového inštitútu Analýzy-Stratégie-Alternatívy(ASA),ktorého je zakladateľom. Od jeho vzniku je súčasne predsedom jeho Správnej rady. V rokoch  2006, 2010, 2012, 2016 bol zvolený za poslanca NRSR za stranu Smer SD. Po vstupe strany Smer SD do prvej vlády v roku 2006 bol vymenovaný za predsedu Zboru poradcov predsedu vlády SR. Túto funkciu zastával vo volebnom období 2006-2010, 2012-2016 a 2016-2020 počas vlád Roberta Fica i Petra Pellegriniho


V súčasnosti kandiduje za stranu Smer SD a uchádza sa  o mandát poslanca Národnej rady vo volebnom období 2020-2024.


Politická kariéra


Celoštátna úroveň:


1998 – 2002 – poslanec NR SR za Stranu demokratickej ľavice, podpredseda Výboru NR SR pre verejnú správu a člen Výboru NR SR pre kontrolu SIS


2006 – 2010 – poslanec NR SR za stranu SMER-SD, podpredseda poslaneckého klubu strany a podpredseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


2010 – 2012 – poslanec NR SR za stranu SMER-SD, člen Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


2012 – 2016 – poslanec NR SR za stranu SMER-SD, podpredseda poslaneckého klubu Smer SD a  člen Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


2016 – 2020 – poslanec NR SR za stranu SMER-SD, člen Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Okrem poslaneckej činnosti v Národnej rade SR Vladimír Faič zastával funkciu predsedu Zboru poradcov predsedu vlády SR vo vládach  Roberta Fica ( 2006-2016) a  vo vládach  Roberta Fica(2016-2018) a Petra Pellegriniho (2018-2020). V rámci činností tohto základného odborného a výkonného útvaru predsedu vlády sa ako jeho predseda prioritne podieľal na príprave Programových vyhlásení vlády, ich pravidelnému odpočtu plnenia, a v neposlednom rade pravidelnému zabezpečeniu materiálov analytického, koncepčného a operatívneho charakteru vo všetkých oblastiach rozvoja štátu.


Známym a v odborno-politickej verejnosti široko uznávaným fenoménom v rámci aktivít  Zboru poradcov predsedu vlády  pod vedením V. Faiča sa stali interdisciplinárne založené  interné semináre za účasti ministrov a vysokých  štátnych úradníkov v kombinácii  expertnou elitou  Slovenskej a Českej republiky. Tento formát kvalifikovanej diskusie top predstaviteľov štátnej exekutívy s nezávislou expertízou sa pravidelne venoval a venuje vždy aktuálnej medzirezortne riešiteľnej agende, predovšetkým v oblastiach dôchodkových politik, služieb vo verejnom záujme, ako aj najnovšie  európskych bezpečnostným a sociálno- ekonomickým politikám v ich prepojení na agendu priemyslu 4.0.


Ďalším významným medzníkom profesionálnej politickej kariéry Vladimíra Faiča je  založenie výskumného, vzdelávacieho a vydavateľského inštitútu Analýzy-Stratégie-Alternatívy(ASA) v roku 2004. Kľúčovou agendou tohto inštitútu sa stala programovo-odborná činnosť so zameraním na podporu ľavicového potenciálu vládnych politik  ako aj systematická podpora  rozvoja alternatívneho lavicového  myslenia so strategickým zameraním.


Prvou (a dodnes aktuálnou) prioritou odborno-politickej činnosti inštitútu ASA sa v počiatočnej fáze stali odborné diskusie o povahe a funkcii sociálneho štátu na Slovensku a v európskom kontexte. Ich premena na programovú výbavu strany smer SD znamenala  prelomový medzník vo vývoji domácej politiky. Programový odkaz na štát ako nástroj uskutočňovania sociálnych a národných záujmov sa stal medzníkom vo vývoji krajiny v jej doterajšej kazajke neoliberálnych reforiem.


Myšlienka sociálneho štátu sa stala nosným pilierom programovej práce Smeru SD už počas prvej vlády Roberta Fica (2006-2010).  Významnými medzníkmi na ceste presadzovanie sociálneho pilieru vládnej politiky sa stali programové konferencie strany Smer SD, v ktorých sa pravidelne zúročila odborná práca inštitútu ASA pod vedením Vladimír Faiča. p Za všetky spomeňme  Slovensko – moderný sociálny štát(9.4.2006),ďalej Pre ľudí, za Slovensko  (6.apríl 2006); a Európa, Slovensko, a sociálna demokracia (22.10.2016).  V písomnej podobe sú k dispozícii aj dva zborníky z medzinárodných konferencii . „Sociálny štát -praktická politika a programové výzvy pre sociálnu demokraciu“ (Inštitút ASA v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung  a Renner-inštitútom vo Viedni. Bratislava, október 2005) a „Sociálny štát a Slovensko. súčasnosť a perspektívy“( Inštitút ASA Bratislava, máj 2006).


Základné smerovania činnosti  ASA ďalej predstavovali a predstavujú  odborné diskusie a sumarizujúce konferencie,  venované  otázkam rozvoja stratégii rozvoja Slovenskej republiky v strednodobom a dlhodobom zámere: ich predpokladom je odborná činnosť k rôznorodým aspektom posilnenia sociálneho dialógu a tripartity v čase hospodárskej krízy a rozpočtovej zodpovednosti. V neposlednom rade ide aj o podujatia ku kultúrno historickým konotáciam formovania sociálnej demokracie na Slovensku,  zosobnených v civilizačných  odkazoch Vladimíra Clementisa  a Alexandra Dubčeka v jeho politike ľudskej tváre a  smerom k ľuďom. V poslednom období sa programová práca v rámci  inštitútu ASA  venuje aktualizácii a  rozpracovaniu základných výziev a problémov  sociálneho štátu v ére priemyslu 4.0.


Osobitnou kapitolou politickej práce  a súčasne zásluhou Vladimíra Faiča zostáva  programová iniciatíva nadviazania strategického dialógu viery a rozumu na pozadí jeho  aktuálneho formovania v Katolíckej cirkvi – v základnej  inšpirácie jej  sociálnej  náuky.


Záľuby: čítanie, cestovanie, lyžovanie, turistika