Stanovy


STANOVY

politickej strany

SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA

BRATISLAVA 29. 10. 2019

 

 • Schválené Prípravným výborom dňa 29. októbra 1999 v Bratislave.
 • Zaregistrované MV SR dňa 8. novembra 1999.
 • Prijaté Ustanovujúcim snemom dňa 11. decembra 1999 v Stupave.
 • Doplnené a zmenené Koordinačnou radou dňa 25. februára 2001 v Trenčíne v zmysle uznesenia Mimoriadneho snemu zo dňa 9. decembra 2000 v Košiciach.
 • Doplnené a zmenené uznesením Mimoriadneho snemu zo dňa 5. mája 2001 v Stupave.
 • Zmeny zaregistrované MV SR dňa 12. júna 2001.
 • Doplnené a zmenené uznesením Riadneho snemu zo dňa 10. mája 2003 v Hlohovci.
 • Doplnené a zmenené uznesením V. Slávnostného snemu zo dňa 11. decembra 2004 v Bratislave.
 • Doplnené a zmenené uznesením Pracovného snemu zo dňa 30. septembra 2006 v Trenčíne.
 • Doplnené a zmenené uznesením Pracovného snemu zo dňa 13. novembra 2010 v Ružomberku.
 • Doplnené a zmenené uznesením Pracovného snemu zo dňa 10. decembra 2016 v Prešove.
 • Doplnené a zmenené uznesením Pracovného snemu zo dňa 26. apríla 2018 v Častej - Papierničke. 
 • Doplnené a zmenené uznesením Pracovného snemu zo dňa 29. 10. 2019 v Bratislave.

                      

PRVÁ HLAVA

Vznik strany, názov, sídlo, programové ciele, územná pôsobnosť a právne postavenie


Článok 1

Vznik strany

Politická strana SMER – sociálna demokracia je založená v súlade s Ústavou SR.

Vzniká registráciou strany na Ministerstve vnútra SR v súlade s ustanovením § 6 zákona FZ ČSFR č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a politických hnutiach, v znení neskorších zmien a doplnení.


Článok 2

Názov, skratka a sídlo strany

Názov strany je SMER – sociálna demokracia.

Skratka strany je SMER - SD.

Sídlom strany je Súmračná ul. č. 25, 821 02 Bratislava.


Článok 3

Programové ciele

SMER - sociálna demokracia je politická strana /v ďalšom texte len strana/, ktorá presadzuje princípy slobody, demokracie, rovnosti, sociálnej spravodlivosti, solidarity a environmentálnej zodpovednosti prostredníctvom parlamentnej a priamej demokracie. Pôsobí v rámci politického systému Slovenskej republiky i Európskej únie a hlási sa k myšlienkam a základným programovým cieľom Socialistickej internacionály a Strany európskych socialistov. Strana svoje všeobecné ciele konkretizuje v programových dokumentoch.“


Článok 4

Územná pôsobnosť a právne postavenie strany

Strana vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky.

Strana je právnickou osobou. Je dobrovoľným združením občanov SR a občanov iných členských štátov Európskej únie, 

ktoré vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v súlade so svojimi stanovami a programovými cieľmi.


DRUHÁ HLAVA

Členstvo v strane


Článok 5

Podmienky vzniku členstva

Členom strany sa môže stať každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a občan iného členského štátu Európskej
únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky“, ktorý dosiahol vek 18 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a zároveň súhlasí so stanovami a programovými cieľmi strany.

Členstvo v inej politickej strane alebo politickom hnutí vylučuje členstvo v strane.

O členstvo v strane možno požiadať písomnou prihláškou doručenou do sídla miestne príslušnej okresnej organizácie strany.

V písomnej prihláške žiadateľa musia byť uvedené, okrem iných, tieto informácie:

meno a priezvisko,

dátum narodenia a rodné číslo,

trvalé bydlisko,

vzdelanie,

povolanie / zamestnávateľ,

záujmy,

ostatné odborné spôsobilosti a znalosti žiadateľa o členstvo, ktorými môže prispieť k napĺňaniu programových cieľov strany,

čestné vyhlásenie žiadateľa o jeho občianskej a trestnoprávnej bezúhonnosti a o tom, že ku dňu podania prihlášky nie je členom žiadnej inej politickej strany alebo hnutia, o jeho súhlase so stanovami a s programom strany a o skutočnosti, že spĺňa všetky podmienky, ktoré pre členstvo v politickej strane vyžaduje zákon,

kontakt /tel. č., mobil, fax, e-mail/.

Prihlášku prerokuje a v prípade jej schválenia registráciu člena vykoná okresná organizácia strany.

Postup pri prijímaní a pri registrácii za členov strany podrobne upraví smernica strany.


Článok 6

Druhy členstva

1. Zakladajúci člen

Zakladajúcim členom strany sa stane každý občan Slovenskej republiky, ktorému členstvo v strane schválil Prípravný výbor a zároveň mu udelil štatút zakladajúceho člena strany.

Zakladajúci člen strany má všetky práva a povinnosti riadneho člena strany.

2. Riadny člen

Riadnym členom strany sa stane každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým
pobytom na území Slovenskej republiky, ktorému členstvo v strane schválil oprávnený orgán strany, okrem prípadu uvedeného v ods. 1. tohto článku.

3. Aktivisti a sympatizanti strany

Aktivistom a sympatizantom strany môže byť občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 15 rokov a ktorému je blízky program strany a zároveň sa dobrovoľne zapája do jej činnosti.


Článok 6a

Práva a povinnosti členov

a) Člen strany má právo najmä:

voliť a byť volený, alebo menovaný do orgánov strany spôsobom ustanoveným týmito stanovami,

byť navrhnutý a volený za kandidáta strany na volené ústavné funkcie a funkcie do orgánov územnej samosprávy,

spolupracovať na príprave dokumentov strany, predkladať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti a programu strany ktorémukoľvek orgánu strany,

na všetky informácie a účasť na slobodnej diskusii o všetkých otázkach činnosti strany,

obracať sa na ktorýkoľvek príslušný orgán strany s politickými a organizačnými otázkami a má právo na odpoveď do ôsmich týždňov,

byť právne zastupovaný a podporovaný v činnostiach, ktoré koná v záujme strany a v súlade s jej stanovami a programom,

slobodne vyjadrovať svoje názory na činnosť strany a na prácu jednotlivých funkcionárov strany,

zúčastniť sa na rokovaní straníckych orgánov pokiaľ prerokovávajú jeho záležitosti súvisiace so zánikom jeho členstva v strane,

prerušiť členstvo spôsobom ustanoveným týmito stanovami,

ukončiť členstvo v strane spôsobom ustanoveným týmito stanovami.

b) Člen strany má povinnosť:

dodržiavať a presadzovať základné princípy programu strany a stanovy strany,

zodpovedne si plniť povinnosti vyplývajúce z volených alebo dobrovoľných funkcií, ktoré prijal,

oznamovať okresnej organizácii všetky zmeny týkajúce sa jeho osobných údajov za účelom ich evidencie,

vedome neohrozovať záujmy strany pri plnení jej programových cieľov.


Článok 7

Zánik členstva

1. Členstvo v strane zaniká:

úmrtím člena,

písomným oznámením o vystúpení zo strany, a to dňom doručenia príslušnej okresnej organizácii,

vstupom do inej politickej strany alebo politického hnutia, a to dňom vzniku členstva,

stratou občianstva SR alebo občianstva iného členského štátu Európskej únie, a to dňom straty,

právoplatnosťou rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, a to dňom právoplatnosti rozhodnutia, vylúčením zo strany.

zmenou trvalého pobytu mimo územia SR.

2. Dôvodom na vylúčenie zo strany je:

právoplatné odsúdenie člena strany za úmyselný trestný čin,

predloženie nepravdivého čestného vyhlásenia žiadateľa o členstvo v strane o jeho občianskej a trestnoprávnej bezúhonnosti,

konanie člena strany, ktoré poškodzuje dobré meno strany alebo postavenie strany alebo je v príkrom rozpore s programovými cieľmi a stanovami strany,

kandidatúra člena na verejnú funkciu na kandidátnej listine inej politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí alebo ako nezávislý kandidát bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného orgánu strany, ktorý je oprávnený schvaľovať kandidátne listiny na verejné funkcie.

O vylúčení člena zo strany rozhoduje príslušná okresná rada (okrem prípadov uvedených v čl. 12 ods. 6 písm. k) a v čl. 16 ods. 13). Rozhodnutie o vylúčení zo strany musí byť písomne zdôvodnené a doručené členovi. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo člen odvolať sa do 14 dní od doručenia na rozhodcovskú komisiu. Odvolanie má odkladný účinok.


Článok 8

Prerušenie a pozastavenie členstva

Členstvo v strane môže byť prerušené na základe písomnej žiadosti člena o prerušenie členstva doručenej príslušnej okresnej organizácii strany, zo zdravotných alebo závažných osobných dôvodov na žiadateľom uvedené obdobie. O žiadosti o prerušenie členstva rozhoduje príslušná okresná organizácia strany. V prípade, ak odpadnú dôvody, pre ktoré požiadal člen o prerušenie členstva, oznámi písomne túto skutočnosť príslušnej okresnej organizácii strany, pričom sa členstvo obnovuje dňom doručenia tohto oznámenia. Počas prerušenia členstva, nesmie takýto člen strany kandidovať na verejnú funkciu na kandidátnej listine inej politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí alebo ako nezávislý kandidát, a to bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného orgánu strany, ktorý je oprávnený schvaľovať kandidátne listiny na verejné funkcie. Počas prerušenia členstva zaniká členovi členstvo v orgánoch strany a člen nemôže byť volený do orgánov strany.

Členstvo v strane je pozastavené vždy, keď je člen strany ustanovený do štátnej alebo verejnej funkcie, pri ktorej všeobecne záväzný právny predpis vylučuje členstvo v politickej strane alebo hnutí. Počas pozastavenia členstva zaniká členovi členstvo v orgánoch strany a člen nemôže byť volený do orgánov strany.


TRETIA HLAVA

Organizačná štruktúra strany, orgány a spôsob ich ustanovenia


Článok 9

Organizačné stupne strany

Organizačnými stupňami strany sú:

ústredie,

krajská organizácia,

okresná organizácia.


Článok 10

Ústredné orgány strany

Strana má nasledovné ústredné orgány:

Snem,

Predsedníctvo strany,

Ústredná revízna komisia,

Rozhodcovská komisia.


Článok 11

Snem strany

Najvyšším orgánom strany je snem. Snem ako najvyšší orgán strany určuje strategickú vnútropolitickú líniu a zahraničnopolitickú orientáciu strany. Delegátmi snemu s hlasovacím právom sú zakladajúci členovia strany a riadni členovia strany delegovaní spôsobom uvedeným v organizačnom poriadku strany.

Snem strany zvoláva Predsedníctvo strany najmenej raz za dva roky.

Predsedníctvo strany je povinné zvolať mimoriadny snem v prípade, ak o to písomne požiada minimálne 5 krajských rád.

Snem strany rozhoduje najmä o:

zmenách stanov strany,

voľbe a odvolaní členov Predsedníctva strany,

voľbe a odvolaní predsedu strany,

voľbe a odvolaní podpredsedov strany,

voľbe a odvolaní generálneho manažéra strany,

voľbe a odvolaní členov Ústrednej revíznej komisie,

voľbe a odvolaní členov Rozhodcovskej komisie,

programe a politike strany,

zrušení strany dobrovoľným zrušením, zlúčením s inou politickou stranou a politickým hnutím,

vymenovaní likvidátora v prípade rozhodnutia o zrušení strany dobrovoľným zrušením,

o ďalších otázkach podľa schváleného programu snemu a o záležitostiach, ktoré patria do jeho výlučnej právomoci podľa zákona.

Ak je predmetom rokovania snemu voľba členov orgánu strany alebo voľba funkcionára strany, funkčné obdobie doterajších členov orgánu strany alebo funkcionára strany končí zvolením nových členov orgánov strany alebo funkcionára strany; to neplatí pre funkciu člena štatutárneho orgánu.

Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov snemu.

Snem rozhoduje uznesením. Uznesenie snemu je prijaté, ak za návrh súhlasne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov snemu.


Článok 12

Predsedníctvo strany

Predsedníctvo strany je výkonným a štatutárnym orgánom strany. Predsedníctvo plní úlohy prijaté uznesením snemu a zabezpečuje plnenie programových cieľov strany.

Predsedníctvo má najviac 15 členov. Členmi Predsedníctva sú vždy predseda, podpredsedovia a generálny manažér, ktorí sú členmi Predsedníctva z titulu výkonu svojej funkcie. Ostatných členov Predsedníctva volí a odvoláva snem strany.

Na rokovanie Predsedníctva strany môžu byť na základe rozhodnutia predsedu strany prizvaní krajskí predsedovia, predseda klubu poslancov v NR SR, predseda tieňovej vlády, resp. ministerského klubu, predseda Zboru poradcov predsedu vlády SR a iní účastníci.

Predsedníctvo rozhoduje uznesením. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.

Predsedníctvo zvoláva na rokovanie predseda strany. Predsedníctvo zasadá spravidla raz za 2 týždne. Ak o zvolanie zasadnutia predsedníctva požiada písomne 1/2 jeho členov, je predseda strany povinný bezodkladne zvolať zasadnutie Predsedníctva.

Do pôsobnosti predsedníctva patrí najmä:

zvolávať zasadnutie snemu,

určovať postup pri plnení programových cieľov a programu strany,

schvaľovať na návrh predsedu strany vznik tieňovej vlády, resp. ministerského klubu, pričom na návrh predsedu strany volí a odvoláva predsedu tieňovej vlády alebo ministerského klubu a jednotlivých členov tieňovej vlády,

rozhodovať na návrh predsedu strany o zostavení kandidátnej listiny strany pre voľby do NR SR a pre voľby do Európskeho parlamentu,

schvaľovať, meniť a ukončovať platnosť koaličnej zmluvy uzatvorenej na základe výsledkov volieb do NR SR,

schvaľovať kandidátov strany na obsadenie ústavných funkcií a vysloviť nedôveru verejným funkcionárom a nominantom strany vo verejnej a inej funkcii,

schvaľovať interné predpisy strany,

schvaľovať návrh rozpočtu strany na príslušný kalendárny rok, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu,

voliť a odvolávať krajských predsedov a okresných predsedov,

rozhodovať o vytvorení poradných orgánov strany,

rozhodovať o vylúčení toho člena zo strany, ktorý ako zvolený kandidát strany do NR SR alebo do Európskeho parlamentu nevstúpi alebo vystúpi z poslaneckého klubu, alebo svojím konaním poškodzuje dobré meno strany alebo postavenie strany, alebo je v príkrom rozpore s programovými cieľmi a stanovami strany,

rozhodovanie o všetkých záležitostiach strany, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

Za výkon svojej činnosti predsedníctvo zodpovedá snemu strany.


Článok 13

Predseda a podpredsedovia strany

Predseda je predstaviteľ strany, ktorý riadi politickú činnosť strany a zastupuje stranu pri presadzovaní jej programových cieľov. Predseda je členom predsedníctva. V čase neprítomnosti predsedu strany vykonáva pôsobnosť predsedu strany ním poverený podpredseda v rozsahu splnomocnenia.

Do pôsobnosti predsedu okrem iného patrí aj:

zvolávať a viesť zasadnutia predsedníctva,

predkladať snemu správu o politickej činnosti strany,

predkladať personálne návrhy, ktoré patria do schvaľovacej pôsobnosti predsedníctva,

reprezentovať stranu doma a v zahraničí,

koordinovať vnútropolitické a zahraničnopolitické aktivity strany,

výhradné právo predkladať snemu personálne návrhy na voľbu a odvolanie generálneho manažéra strany.

Podpredsedovia strany sú členmi predsedníctva. Strana má najviac 6 podpredsedov. Podpredsedovia na základe uznesenia predsedníctva koordinujú vnútropolitické a zahraničnopolitické aktivity v rámci zverenej oblasti.


Článok 14

Ústredná revízna komisia

Ústredná revízna komisia /v ďalšom texte len ÚRK/ je ústredným orgánom strany. ÚRK má najmenej troch členov. Členov ÚRK volí a odvoláva snem strany. Zo svojho stredu si volia predsedu ÚRK. ÚRK sa schádza na rokovanie spravidla raz za tri mesiace, pričom rokovanie je povinný zvolať jej predseda.

ÚRK preskúmava ročnú účtovnú závierku, výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie Predsedníctvu strany. ÚRK riadi a kontroluje činnosť krajských revíznych komisií.

Členovia ÚRK sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti strany a kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou, či sa činnosť strany uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami a internými predpismi strany.

ÚRK je povinná upozorniť Predsedníctvo strany na zistené nedostatky a podávať návrhy na ich odstránenie.

Členstvo v ÚRK je nezlučiteľné s členstvom v ostatných orgánoch strany.

Za výkon svojej činnosti ÚRK zodpovedá snemu strany.

Činnosť a spôsob rozhodovania ÚRK upraví štatút schválený Predsedníctvom strany.


Článok 15

Rozhodcovská komisia

Rozhodcovská komisia /v ďalšom texte len RoK/ je rozhodcovským orgánom v strane. RoK rozhoduje o sporoch, ktoré môžu vzniknúť medzi orgánmi a členmi strany, medzi členmi strany navzájom, alebo medzi orgánmi strany navzájom. RoK je odvolacím orgánom, ktorý rozhoduje o odvolaní člena voči rozhodnutiu o jeho vylúčení zo strany.

RoK podáva záväzný výklad stanov strany v prípade sporov medzi orgánmi a členmi strany, medzi členmi strany navzájom, alebo medzi orgánmi strany navzájom.

RoK má najmenej troch členov. Členov RoK volí a odvoláva snem strany. Zo svojho stredu si volia predsedu RoK. 

RoK je povinná upozorniť Predsedníctvo strany na zistené nedostatky a podávať návrhy na ich odstránenie.

Členstvo v RoK je nezlučiteľné s členstvom v ostatných orgánoch strany.

Za výkon svojej činnosti RoK zodpovedá snemu strany.

Činnosť a spôsob rozhodovania RoK upravuje štatút schválený Predsedníctvom strany.

Jednotlivé orgány a členovia strany majú povinnosť poskytovať RoK pri jej činnosti potrebnú súčinnosť.


Článok 16

Krajská organizácia

Krajská organizácia je organizačným stupňom strany na úrovni kraja. Územný obvod krajskej organizácie je totožný s územným obvodom kraja. Počet krajských organizácií je totožný s počtom VÚC podľa územnosprávneho usporiadania SR.

Krajská organizácia nemá právnu subjektivitu. Nemôže samostatne nadobúdať v mene strany majetok, následne s ním hospodáriť a nakladať s ním, prípadne nadobúdať iné majetkové práva.

Organizáciu a činnosť krajskej organizácie podrobne upravuje v súlade s Organizačným poriadkom strany Štatút krajskej organizácie strany.

Najvyšším orgánom krajskej organizácie je krajská rada. Krajská rada zabezpečuje výkon regionálnej politiky. Krajskú radu tvoria okresní predsedovia a krajský predseda.

Krajský predseda je výkonný a politický predstaviteľ strany na úrovni kraja. Za svoju činnosť zodpovedá Predsedníctvu strany. Krajský predseda zodpovedá za politickú koordináciu činnosti okresných predsedov a za nerušený výkon politiky strany na úrovni kraja. Krajský predseda môže podať návrh na menovanie a odvolanie okresného predsedu.

Krajského predsedu volí a odvoláva Predsedníctvo strany. Krajský predseda koná a podpisuje v mene strany iba v rozsahu jeho oprávnenia uvedeného v písomnom plnomocenstve.

Krajská rada na návrh krajského predsedu volí a odvoláva podpredsedu krajskej rady z členov krajskej rady.

Zasadnutie krajskej rady zvoláva a vedie Krajský predseda, za jeho neprítomnosti poverený podpredseda krajskej rady. Krajská rada zasadá najmenej raz mesačne. Ak o zvolanie zasadnutia krajskej rady požiada písomne 1/2 jej členov, je krajský predseda povinný bezodkladne zvolať zasadnutie krajskej rady.

Krajská rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhoduje uznesením, ktoré musí byť prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov krajskej rady. V prípade rovnosti má hlas rozhodujúci krajský predseda.

Krajská rada prijíma politickú stratégiu kraja, schvaľuje krajské politické a volebné koalície.

Krajská rada schvaľuje na návrh krajského predsedu kandidátku pre voľby do zastupiteľstva VÚC a kandidáta na predsedu VUC.

Vzhľadom na osobitné postavenie miest Bratislava a Košice schvaľuje Krajská rada Bratislavského a Košického kraja na návrh krajského predsedu kandidáta na primátora a kandidátov na poslancov do mestského zastupiteľstva v mestách Bratislava a Košice.

Krajská rada rozhoduje o vylúčení toho člena zo strany, ktorý ako zvolený kandidát strany za predsedu VÚC alebo za poslanca zastupiteľstva VÚC svojím konaním poškodzuje dobré meno strany alebo postavenie strany, alebo je v príkrom rozpore s programovými cieľmi a stanovami strany.

Za účelom kontroly hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami strany na úrovni krajskej a okresnej organizácie strany sa zriaďuje Krajská revízna komisia /v ďalšom texte len KRK/. KRK má 3 členov. Členov KRK volí a odvoláva krajská rada. Funkčné obdobie členov končí až voľbou nových členov KRK. Zo svojho stredu si volia predsedu. Členstvo v KRK je nezlučiteľné s členstvom v ostatných orgánoch strany. Postavenie, pôsobnosť, organizáciu a kontrolnú činnosť KRK podrobne upraví v súlade s Organizačným poriadkom strany Štatút KRK.

Krajský predseda spoluvytvára regionálnu politiku. Vytvára a riadi krajské odborné sekcie. Krajská odborná sekcia spolupracuje s tieňovou vládou strany.


Článok 17

Vypúšťa sa


Článok 18

Okresná organizácia

Okresná organizácia je organizačným stupňom strany na úrovni okresu. Územný obvod okresnej organizácie strany je spravidla totožný s územným obvodom okresu podľa územnosprávneho usporiadania SR. Vznik okresnej organizácie schvaľuje Predsedníctvo strany na návrh krajskej rady. Predsedníctvo strany môže rozhodnúť o zlúčení, splynutí a zániku okresných organizácií.

Organizáciu a činnosť okresnej organizácie podrobne upravuje v súlade s Organizačným poriadkom strany Štatút okresnej organizácie strany. Štatút nadobudne platnosť po schválení krajskou radou.

Okresná organizácia nemá právnu subjektivitu. Nemôže nadobúdať v mene strany majetok, následne s ním hospodáriť, prípadne nadobúdať iné majetkové práva.

Okresná organizácia môže vzniknúť ak je v okrese najmenej 40 členov strany.

Najvyšším orgánom okresnej organizácie je snem. Snem zvoláva okresný predseda strany najmenej raz za 1 rok a vždy, ak o jeho zvolanie požiada s navrhnutým programom minimálne 3/5 členov strany v danej okresnej organizácii. Zvoláva ho najneskôr 7 dní pred určeným termínom. Delegátmi okresného snemu s hlasovacím právom sú riadni členovia príslušnej okresnej organizácie delegovaní spôsobom uvedeným v organizačnom poriadku strany.

Okresný snem pripravuje komunálnu politiku, politiku v oblasti štátnej správy a samosprávy. Volí členov okresnej rady na návrh okresného predsedu. Právo podávať návrhy na členov okresnej rady majú aj členovia strany prítomní na sneme. Okresná rada je najvyšším výkonným orgánom okresnej organizácie. Okresná rada má vrátane okresného predsedu minimálne 5 členov, ktorých funkčné obdobie končí voľbou nových členov okresnej rady.

Okresnú radu zvoláva a vedie okresný predseda najneskôr 7 dní pred určeným termínom.

Okresná rada schvaľuje na návrh okresného predsedu kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva, starostov a primátorov okrem prípadu uvedeného v čl. 16 ods. 12. Okresný predseda svoj návrh predkladá po konzultácií s krajským predsedom.

Za účelom realizácie programu a politiky strany na území okresu sa zriaďujú kluby strany. Kluby strany v meste, v obci, v mestských častiach a v iných sídelných celkoch vytvárajú priestor pre stretávanie členov, aktivistov a sympatizantov strany. Zriadenie jednotlivých klubov, menovanie a odvolávanie ich vedúcich schvaľuje okresná rada na návrh okresného predsedu.

Okresná rada na návrh okresného predsedu zriaďuje okresné odborné sekcie pre jednotlivé oblasti komunálnej politiky. Zriadenie jednotlivých sekcií a menovanie ich vedúcich schvaľuje okresná rada na návrh okresného predsedu.

Okresná rada schvaľuje žiadateľom členstvo v strane.

Okresný predseda je menovaný a odvolávaný Predsedníctvom strany. Okresný predseda spoluvytvára regionálnu politiku v okrese, je politickým reprezentantom strany v okrese. Okresný predseda je členom krajskej rady. Okresný predseda koná a podpisuje v mene strany iba v rozsahu jeho oprávnenia uvedeného v písomnom plnomocenstve.


Článok 19

Vnútorná organizačná štruktúra

Strana vydá pre úpravu vnútornej organizačnej štruktúry strany, pravidiel hospodárenia a organizáciu samotnej činnosti strany najmä tieto záväzné interné smernice:

organizačný poriadok,

mzdový poriadok,

pracovný poriadok.

Interné smernice uvedené v ods. 1. písm. a), b) a c) tohto článku schvaľuje Predsedníctvo strany.


ŠTVRTÁ HLAVA

Zásady hospodárenia strany


Článok 20

HOSPODÁRENIE strany

Príjmami strany sú:

príjmy z dobrovoľných členských príspevkov,

príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,

príjmy z dedičstva,

príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností,

príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,

podiely na zisku z podnikania obchodnej spoločnosti,

výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,

príjmy z pôžičiek a úverov,

príspevky zo štátneho rozpočtu,

iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov.

Výdavkami strany sú náklady spojené s činnosťou strany, ktoré sú vynaložené v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.

Strana hospodári podľa schváleného rozpočtu strany, ktorý obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky. Rozpočet strany sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny rok.

Dar poskytnutý strane na konkrétny účel môže strana použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom darcu.

Strana vedie účtovníctvo v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.

Strana zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia strany za záväzky strany ani nezodpovedajú, ani neručia.


PIATA HLAVA

Zrušenie a zánik strany


Článok 21

Zrušenie strany

Strana sa zrušuje

dobrovoľným zrušením,

zlúčením s inou politickou stranou alebo iným politickým hnutím,

vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

právoplatným rozhodnutím správneho súdu o rozpustení strany,

právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní,

z iných dôvodov, ak tak ustanoví zákon.

O zrušení strany podľa ods. 1 písm. a) a b) tohto čl. rozhoduje snem.

Po zrušení strany môžu jej orgány, ak ich právomoc neprešla na právneho nástupcu alebo likvidátora, vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.


Článok 22

Zánik strany

Strana zaniká dňom, keď Ministerstvo vnútra SR vykoná výmaz strany z registra strán.

Zániku strany predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

Pokiaľ bola strana zrušená dobrovoľným zrušením bez likvidácie alebo zlúčením s inou politickou stranou, návrh na výmaz strany z registra strán podáva Predsedníctvo strany do 5 dní od zrušenia strany.

Pokiaľ bola strana zrušená s likvidáciou, zrušenie strany a údaje, ktoré sa zapisujú do registra strán, oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra SR do 5 dní od zrušenia strany. Likvidátor podá návrh na výmaz strany z registra strán najneskôr do 30 dní od skončenia likvidácie.


Článok 23

Vypúšťa sa.


Článok 24

Spôsob naloženia s majetkovým zostatkom

V prípade zrušenia strany likvidáciou, snem, ktorý rozhodne o zrušení strany zároveň tým istým rozhodnutím vymenuje likvidátora a určí výšku jeho odmeny.

Likvidátorom môže byť iba fyzická osoba.

Likvidátor vykoná likvidáciu v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.

Likvidátor robí v mene strany len úkony smerujúce k likvidácii strany.

Pri výkone tejto pôsobnosti likvidátor plní záväzky strany, uplatňuje pohľadávky strany a prijíma plnenia, zastupuje stranu pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Likvidátor môže uzavierať nové zmluvy len v súvislosti s ukončením nevybavených zmluvných vzťahov.

Ku dňu skončenia likvidácie likvidátor zostaví účtovnú závierku.

Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov, prechádza na charitatívne organizácie, ktoré určí snem.


ŠIESTA HLAVA

Záverečné ustanovenia


Článok 25

Konanie v mene strany

V mene strany koná a podpisuje predseda strany samostatne alebo dvaja členovia Predsedníctva strany podľa podpisového poriadku schváleného Predsedníctvom strany, a to vždy tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie v Predsedníctve strany.

V pracovnoprávnych vzťahoch koná a podpisuje v mene strany predseda strany.


Článok 26

Postup pri zmene a dopĺňaní stanov

Tieto stanovy je možné meniť a dopĺňať na základe rozhodnutia snemu prijatého nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov snemu a to formou samostatných písomných a riadne očíslovaných dodatkov.

Súčasne s prijatím rozhodnutia o zmene stanov môže snem prijať rozhodnutie o vydaní úplného znenia stanov.